ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ Signal

ਡੈਸਕਟੌਪ ਲਈ Signal

Android iPhone or iPad

 

ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ signal.org/install ‘ਤੇ ਜਾਓ