ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ Signal

ਡੈਸਕਟੌਪ ਲਈ Signal

Android iPhone ਜਾਂ iPad

 

ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ signal.org/install ‘ਤੇ ਜਾਓ