മൊബൈലിനായുള്ള Signal

ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പിനായുള്ള Signal

Android iPhone അല്ലെങ്കിൽ iPad

 

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് signal.org/install സന്ദർശിക്കുക