മൊബൈലിനുള്ള Signal

ഡെസ്ക്ക്‌‌‌ടോപ്പിനുള്ള Signal

Android iPhone or iPad

 

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് signal.org/install സന്ദർശിക്കുക