ડેબિયન-આધારિત ડિસ્ટ્રોસ માટે Signal

Signal ડેસ્કટોપ ઍપનો ઉપયોગ કરવા માટે, પહેલાં તમારા ફોન પર Signal ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે.

Linux પર નથી?