سیگنال برای ویندوز

بارگیری برای ویندوز
برای استفاده از برنامه دسک‌تاپ سیگنال، باید از قبل سیگنال روی گوشی شما نصب شده باشد.

از ویندوز استفاده نمی‌کنید؟